Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Protokoll fra årsmøte i ABV 2013

Under følger protokoll fra årsmøte i Atlungstad Brenneris Venner 24. april 2013 kl 14.00-15.30.


Innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer med årsmelding og regnskap var sendt ut elektronisk til alle medlemmer som styret har e-postadresser til. Det møtte 34 medlemmer til årsmøte i Brennerikjelleren på Atlungstad Brenneri.

1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen
Arve Fossum ble valgt til møteleder og Stine Borgersen ble valgt til. sammen med møteleder, å underskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet hadde ikke merknader til innkalling og dagsorden. Styreleder Arve Fossum orienterte om at årsmøtet for 2012 var lagt i tilknytning til generalforsamling i Atlungstad Brenneri AS. Styret tar sikte på å holde framtidige årsmøter i tilknytning til arrangementer i Venneforeningen. Dette vil gjøre det mer interessant å delta i årsmøtet for medlemmene. Styret vil fram til neste årsmøte vurdere medlemskontakten for medlemmer uten e-post. Det vil i tillegg innhentes e-postadresser fra medlemmer som ikke har oppgitt slik adresse.

3. Årsberetning for 2012
Styreleder Arve Fossum orienterte om årsberetningen for 2012. På årsmøtet ble det påpekt at det var trykkfeil i årsberetningen om verdien av dugnadsinnsatsen i 2012. Det riktige beløp er 400.000 kroner.
    På årsmøtet ble det påpekt at vedtektene til foreningen som ligger på Norske Akevitters Venners (NAV) hjemmeside ikke er oppdaterte med endringene vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19. juni 2012. Protokoll fra det ekstraordinære årsmøte burde videre legges ut på hjemmesidene og sendes medlemmene.
   Det ble videre framholdt at styrets salg av medlemsbevis utover det opprinnelige antall på 1000 neppe var i samsvar med § 7 i vedtektene.
   Styreleder Arve Fossum lovte å sørge for at NAVs hjemmesider ble opprettet og at protokoll fra ekstraordinært årsmøte 19.6. 2012 ble sendt ut og publisert på hjemmesidene.
    Etter drøfting på årsmøtet samlet dette seg om følgende vedtak:
Årsberetningen godkjennes med den endring som er nevnt foran Årsmøtet gir styret ros for at stor innsats i salg av medlemsbevis. Styret oppfordres til å endre vedtektenes § 7 slik at salg av mer enn 1000 medlemsbevis blir hjemlet i foreningens vedtekter. Dette kan behandles på et kommende årsmøte.

4. Regnskap for 2012 med revisors beretning
Regnskapet ble gjennomgått. Revisors beretning ble referert og omdelt til årsmøtedeltakerne.
Årsmøtet godkjente regnskap for 2012.

5. Kontingent for 2013
Styreleder la fram saken og foreslo at kontingenten for 2013 settes til 0 kroner. Styret vil komme tilbake til spørsmålet om kontingent for 2014.
    På årsmøtet ble saken drøftet med ulike synspunkter på foreningens finansielle grunnlag og framtidig kontingent. Behovet for å budsjettere aktiviteten framover ble understreket av flere.
    Årsmøtet samlet seg om følgende vedtak:
Årsmøtet er enig i at kontingenten for 2013 fastsettes til kr 0. Årsmøtet ber styret om å vurdere kontingenten for 2014 og komme tilbake med saken på neste årsmøte.

6. Innkomne forslag
Leif Erik Dahl hadde sendt inn forslag om at spørsmålet om å opprette en egen hjemmeside for foreningen ble drøftet på årsmøtet.
   Styreleder Arve Fossum refererte Dahls innkomne forslag. Han sa at styret hadde drøftet saken og hadde kommet til at det var ønskelig å etablere og drifte en hjemmeside for Atlungstad Brenneris Venner. Samtidig var det viktig å finne fram til løsninger som hadde et moderat kostnadsnivå i etablering og drift. Styret ville drøfte saken videre med Leif Erik Dahl.
    På årsmøtet var det enighet om at det var ønskelig å etablere og drifte en hjemmeside for foreningen innenfor de rammer som styret hadde lagt fram.

7. Valg av valgkomite med varamedlemmer
Som valgkomite med varamedlemmer ble valgt:
Magnus Lang-Ree (leder valgt for to år)
Anne Margrete Rødevand (medlem valgt for fire år)
Øyvind Bergene (medlem valgt for fire år)
Stine Borgersen (varamedlem valgt for fire år)
Kjell Arne Andreassen (varamedlem valgt for to år)

Etter årsmøtet orienterte styrets leder Arve Fossum om foreningens virksomhet i 2013. Det var spørsmål og kommentarer til redegjørelsen.

Arve Fossum, møteleder (sign.)

Stine Borgersen (sign.)


 tilbake