Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Manual for etablering av nye NAV-regioner

Interessen for å etablere egne regioner innen Norske Akevitters Venner er økende - for derigjennom å arbeide med norsk mat- og drikkekultur. Nedenfor finner du en liten «håndbok» om hvordan en kan gå fram når en ny region skal stiftes.

Manual for etablering av nye NAV-regioner

Innhold:
  1 Område for ny region av NAV
  2 Navn på regionforening
  3 Stiftelsesdato
  4 Formål
  5 Interimstyre
  6 Presidentskap
  7 Registrering
  8 Bankkonto opprettes
  9 Medlemsoversikt
10 Møter
11 Aktivitetsplan
12 Foredragsholdere
13 Budsjett
14 Inntektsplan
15 Medlemskap
16 Om medlemskapet
17 Medlemsverving
18 NAVs nettsider
19 AquaVIT
20 Media/presse
21 Facebookgruppe
22 NAV bidrar med følgende materiell/hjelpemidler til president/styre
23 Kontaktpersoner for spørsmål
24 Kontaktperson regioner
25 Presidentskap
26 AquaVIT
27 Slik lager du en Facebookside for en NAV-region
28 Retningslinjer og normalvedtekter for regioner i NAV

1. Område for ny region av NAV:
Området avtales med sekretariatet/presidentskapet basert på postnummer og postområder etter avtale med etablerte regioner.

2. Navn på regionforening:
Regionene kan selv ved etablering foreslå navn på foreningen. I utgangspunktet er navnet på formen NAV XXX. Navn avtales og godkjennes av sekretariatet.

3. Stiftelsesdato:
Stiftelsesdato oppgis til sekretariatet.

4. Formål:
Formålet med organisering av regioner innen NAV er å fremme norsk akevitt og norske, lokale mattradisjoner basert på norske råvarer og bidra til å styrke aktiviteten overfor medlemmene, gjennom aktiviteter og tilbud nær det enkelte medlem.
   NAVs formålsparagraf, artikkel 2. lyder NAV skal i beste mening arbeide for ivaretakelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.
   Se ellers Norske Akevitters Venners vedtekter.

5. Interimstyre:
Et interimstyre etableres av interessert, engasjerte, entusiastiske mennesker som ønsker å engasjere seg for og ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, den norske akevitten, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.
   Medlemmene i interimstyret bør ikke bestå av en vennegjeng alene, men hentes fra ulike miljøer med forskjellig nettverk. Det vil gjøre det lettere å rekruttere medlemmer.

6. Presidentskap:
Et presidentskap bør bestå av 7 til 9 personer som velges av årsmøtet for to år hvor av to velges til varamedlemmer. Presidenten velges for 1 år. Presidentskapet konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov.
   Presidentskapet kan oppnevne de arbeidsgrupper det selv ønsker. Det tildeles relevante titler som President, Visepresident, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur, Linie-fører osv. Her kan også velges forsanger etc.

President:
Visepresident:
Kasserer (skattmester):
Sekretær (skriver)
Styremedlem/styremedlemmer
Varamedlemmer

7. Registrering:
Enhestsregisteret i Brønnøysund: Få tak i standardblankett i Enhetsregisteret, Brønnøysund. Registrering er i utgangspunktet nødvendig for å drive ordinær foreningsvirksomhet og for opprettelse av bankkonto.

8. Bankkonto opprettes:
Ta kontakt med ønsket bank for å opprette konto. For å få bankkonto i lagets navn, må man først registrere regionen i Enhetsregisteret (se over). Forretningsadresse må oppgis. Dette kan være adressen til presidenten eller et av styremedlemmene.

9. Medlemsoversikt:
NAVs sekretariat sitter til enhver tid med en total medlemsoversikt. Vil du vite hvor mange medlemmer regionen har, oppgi de postnummere som inngår i regionen. Skal du/dere etablere en ny region av NAV, sørg for å få tilsendt medlemsoversikten for regionene. En medlemsoversikt vil etter etablering sendes ut to ganger i året fra sekretariatet eller etter behov.

10. Møter:
Presidentskapet bestemmer selv hvor mange møter de vil avholde i året. Det bør legges opp til møter som sikrer et gitt aktivitetsnivå. Legg gjerne til en aktivitet, foredrag el. l. til årsmøte.

11. Aktivitetsplan:
Det er viktig å legge opp en aktivitetsplan hvert år slik at aktivitetene/arrangementene blir markedsført i god tid både i medlemsbladet og på nettsidene. Send denne på e-post til sekretariatet (post@norsk-akevitt.org) og AquaVIT (sjur.harby@norsk-akevitt.org). Det bør være minst to arrangement i året.
   Ønsker foreningen å arrangere et større arrangement også for medlemmer utenfor regionen, er det viktig å understreke dette i annonseringen. Husk! Mange spisesteder og hotell er villige til å ta i mot påmeldingene selv. Det vil lette arbeidsbyrden og ansvar.
   Mange unnlater dessverre å melde fra om at de likevel ikke har anledning til å delta. Bindende påmeldinger i form av registrering ved innbetalinger gjør at man ikke sitter igjen med ansvar og ikke blir skuffet. Det er fornuftig at arrangement minst dekker totalkostnadene.

12. Foredragsholdere:
NAV vil i den grad som det er mulig, hjelpe til med foredragsholdere.

13. Budsjett:
Sett opp et enkelt nøkternt budsjett.

14. Inntektsplan:
Med basis i fremlagt aktivitetsplan og enkelt budsjett, kan regionens styre få overført inntil NOK 50 per hovedmedlem i regionen per år til dekning av løpende kostnader til virksomheten. Antall betalende medlemmer innen utgangen av september legges til grunn for dette. Det kan ved behov utbetales á konto-beløp. Regionens styre skal ha tilgang til oversikter over medlemmene i sin region. Se gjerne på andre måter til inntjening sponsing, auksjoner, ulike arrangement etc.

15. Medlemskap:
Medlemskap i NAV tilbys kun enkeltpersoner over 20 år. Et medlemskap i NAV koster NOK 250 per år for hovedmedlem og NOK 100 for husstandsmedlem. Totalt for to blir NOK 350. Når to fra samme husstand melder seg inn, vil den som står først bli registrert som hovedmedlem. Medlemskap registreres via «Bli medlem» øverst på NAVs nettside www.norsk-akevitt.org
MERK:
Medlemskapet løper til det sies opp per e-post (alternativt per telefon eller brev) og avsluttes IKKE automatisk ved manglende kontingentinnbetaling. Purringer sendes automatisk og ikke betalt kontingent resulterer i purring - ikke sletting.

16. Om medlemskapet:
Medlemmer i NAV vil motta medlemskort og jakkenål. Medlemsbladet, AquaVIT, kommer med fire utgaver i året. NAV står for ulike arrangementer der medlemmene inviteres til å delta både sentralt og regionalt.

17. Nye medlemmer:
Nye medlemmer går til NAVs hjemmeside www.norsk-akevitt.org og benytter knappen «Bli medlem» øverst på siden. Følgende må oppgis: For- og etternavn | postadresse | postnr | poststed | mobiltelefon | evt. telefon 2 | e-postadresse
   Dersom medlemmet IKKE har e-post: Skriv ikke@epost.no
   Medlemskapet faktureres. Send derfor IKKE forskuddsbetaling! Husk korrekt postadresse. Posten Norge returnerer til avsender ved det minste avvik...

Medlemskap som gave: Se Nye medlemmer over. I tillegg oppgis fullstendig navn, postadresse og e-post på giveren (fakturamottaker) i meldingsfeltet. Konvolutt med medlemskort, jakkenål, blad og faktura sendes i utgangspunktet til giveren om ikke annet er avtalt. Faktura for år 2 sendes det nye medlemmet om ikke annet er avtalt. Husk å fortelle om reglene for eventuell oppsigelse. Nyvervede medlemmer skal forespørres før de meldes inn...

Medlemskort: Tidligere fikk alle medlemmer hvert år nytt medlemskort med årstall. Dette ble etter hvert som medlemstallet steg, en omstendelig og svært dyr prosess. Presidentskapet har derfor bestemt at det heretter kun sendes ut ett medlemskort (uten årstall) når en melder seg inn i foreningen. Ny adresse? Vi får dessverre en del blader i retur. Posten Norge BA har ikke lenger lov til å oppgi ny privatadresse. Derfor får vi bladet i retur med «adressaten ukjent». Dersom du har flyttet meld snarest fra til: post@norsk-akevitt.org. Utmelding? «Plikten» til å gi beskjed gjelder også om du ikke lenger vil være medlem. Medlemssystemet er databasert og purringer går ut automatisk.

17. Medlemsverving:
Verving er alles ansvar. Alle bør se det som en spennende oppgave å verve nye medlemmer. NAV avholder med visse mellomrom vervekonkurranser nasjonalt. Regionforeningene kan igangsette egne. Innmelding av nye medlemmer skjer vis NAVs nettside, se over (Nye medlemmer). Innmeldte må ha bekreftet at de vil være medlemmer.

18. NAVs nettsider:
Følg med og oppdater deg på det som står på NAVS nettsider. Regionene har selv et ansvar for å sende inn og kontrollere at oversikten over regionens presidentskap er oppdatert og at regionens arrangement er annonsert på nettsidene i god tid. Ta kontakt med sekretariatet dersom sidene ikke er korrekte. Sidene skal gi en oversikt over og markedsføre det som skjer i regionen. Skjer det ikke noe, vil dette ikke markedsføre regionen. Informasjon som skal til nettsiden sendes post@norsk-akevitt.org Husk å være ute i god tid.

19. AquaVIT:
AquaVIT er medlemsbladet til Norske Akevitters Venner. Bladet kommer med fire utgaver per år. Det går til alle hovedmedlemmer og kan brukes aktivt av regionforeningene. Utgivelsesplan og frister for innlevering av stoff finner du på nettsiden under Aquavit.
   Redaktør er: Sjur Harby, tlf. 488 97 714 - sjur.harby@norsk-akevitt.org

20. Media/presse:
Bruk av media/regionaviser er viktig for å rekruttere medlemmer. Skriv korte pressemeldinger for å informere om forestående aktiviteter eller dersom ikke journalister dukker opp på arrangementene, sende inn referat med bilder. Spissformuler deg gjerne og sende med bilder dersom du har dette (husk høy oppløsning). De viktigste opplysningene bør stå i de første setningene. Følg opp pressemeldingene med en telefon.

21. Facebookgruppe:
Flere og flere benytter facebook og twitter. Presidentene Simen Bjørgen og Øystein Wien opprettet facebookgrupper for å rekruttere medlemmer i forbindelse med etableringen av NAV Ottadalen og NAV Salten Akevittlag. I løpet av et par måneder hadde de henholdsvis 100 og 150 medlemmer. Facebook kan være til god hjelp dersom man ønsker å benytte hjelpemidlet og medlemmer av styret som kan benytte verktøyet.

22. NAV bidrar med følgende materiell/hjelpemidler til president/styre:
Bøker:
* Til Liniens pris
* Akevittviseboken
* Det gylne måltid- smaken av Norge; mattradisjoner, akevitt og kultur - et studiehefte for de kreative og sosiale

23. NAVs kontaktpersoner for regionene:
Informasjon finner du her.

24. Sekretariat:
Sekretariatet har adresse
Norske Akevitters Venner
Boks 119 Manglerud
0612 Oslo
Tlf: 23 15 85 00
post@norsk-akevitt.org

Daglig leder: Lars Ole Ørjasæter

25. Presidentskap:
I Presidentskapet sitter følgende personer:

26. AquaVIT:
Redaktør Sjur Harby – 488 97 714 – sjur.harby@norsk-akevitt.org

27. Slik lager du en Facebook side for en NAV-forening:
Ønsker du å etablere en Facebookside, er dette er hva du trenger:
En Facebook-konto
1. Gå til facebook.com, fra hjemmesiden vil du se en lenke med tittelen "Lag en side for en kjendis, band eller forretning." Klikk på linken.
2. Velg den type virksomhet du har fra rullegardinmenyen. Det er ingen begrensninger på virksomheten typen til å velge. Hvis du ikke finner din bedrift type, kan du manuelt angi en.
3. Fyll inn navnet på din virksomhet. Prøv å gjøre ditt navn enkel slik at brukerne kan søke for deg enkelt.
4. Kryss av i boksen «Jeg er autorisert til å lage denne siden» og fylle inn elektronisk signatur.
5. Klikk på «Lag side»-knapp. Når du gjør dette, vil du enten være bedt om å logge inn med Facebook-kontoen din, eller på dette punktet kan du opprette en ny.

28. Retningslinjer og normalvedtekter for regioner i NAV:
 Her er retningslinjer og normalvedtekter for organisering av regioner i Norske Akevitters Venner.
 tilbake