Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Referat fra Akevittinget 2010

Det møtte 58 stemmeberettigede på Akevittinget 2010.

Følgende saker ble behandlet:

1 Velkommen
President Anne-Lise Mellbye ønsket velkommen og holdt innledningstale. Talen var basert på NAVs utvikling og utfordringer med utgangspunkt i årsmeldingen

2 Godkjenning av innkalling og sakslite
Godkjent uten kommentarer.

3 Valg av ordstyrer og to til å undertegne protokollen
Ordstyrer: Ingvar Hage ble valgt.
To til å undertegne protokollen: Anne Grete Walaunet og Arve Røys Stranden ble valgt.

4 Valg av referent
Lars Ole Ørjasæter ble valgt.

5 Årsberetning 2009
Årsberetning ble presentert av Anne-Lise Mellbye.
Enstemmig vedtatt.

6 Årsregnskap 2009 og revisors beretning
Årsregnskap for 2009 ble presentert av Lars Ole Ørjasæter. Han understreket at underskuddet i 2009 var planlagt for å finansiere et omfattende jubileumsprogram.
På talelisten: Fridthjof Platou og Guttorm Jacobsen.
Revisors beretning ble lest av Ingvar Hage.
Enstemmig vedtatt.

7 NAVs strategiplan 2008-2010 – rullerende til 2012
Strategiplanen ble presentert av Anne-Lise Mellbye. Hun inviterte til en diskusjon om de mål organisasjonen bør sette for sin virksomhet i 2010-2012.
På talelisten: Fridthjof Platou, Guttorm Jacobsen, Kjell Thirud og Sjur Harby.
Per Harald Grue pekte på at kontingenten nå har stått uendret i mer enn ti år. En videreføring og forsterking av aktiviteten kan gjøre det nødvendig med en viss økning i kontingenten.
Vedtak: Presidentskapet fastsetter ny strategiplan og hensyntar de innspill som kom fram i debatten

8 Endringer av NAVs statutter
Forslag til endring av NAVs statutter ble presentert av Ingvar Hage. Han viste til innspill under forrige Akevitting, drøftinger i Akevittrådet i 2009 og grundig behandling i Presidentskapet.
På talelisten: Guttorm Jacobsen, Arve Røys Stranden, Fridthjof Platou Per Harald Grue og Kjell Thirud.
Avstemning:
Artikkel 5: Enstemmig
Artikkel 6: Enstemmig
Artikkel 7: Vedtatt mot en stemme.
De nye vedtektene vedlegges protokollen. Det er et ønske at Akevittinget arrangeres på en slik måte at enkeltmedlemmer kan være til stede og at de sosiale aktivitetene rundt Akevittinget er åpne for enkeltmedlemmer.

9 Valg av nytt presidentskap og ny valgkomité
Valgkomiteens leder Kirsten Gustad la fram innstillingen. Ordstyreren ledet valgene.
Forslag på ny president: Per Harald Grue, 2 år. Valgt ved akklamasjon.
Forslag på gjenvalg: Ingvar Hage, 4. år. Valgt ved akklamasjon.
Forslag til ny i styret: Per Fallang, 4 år. Valgt ved akklamasjon.
Også forslag på gjenvalg for 2 år på følgende varamedlemmer: Kari Raunedokken, Anders Haugum og Gabriel Thrane Skasheim. Valgt ved akklamasjon.
Ny person i valgkomiteen: Anne-Lise Mellbye. Valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer til valgkomiteen: Britt Kåsin og Arne Rød. Valgt ved akklamasjon.

Per Harald Grue takket for tilliten og kommenterte arbeidet videre.

Aktuelle saker
Uttalelse fra Akevittinget om «Norsk akevitt». Uttalelsen ble presentert av Per Harald Grue.
På talelisten: Arve Røys Stranden.
Per Harald Grue understreket at NAV anser det som en stor styrke at vi nå har flere norske akevittprodusenter. NAV vil følge opp alle produsenter balansert i sin virksomhet Enstemmig vedtatt.

Uttalelsen oversendes myndighetene snarest.

Gjøvik, 25. september 2010

Anne Grete Walaunet                                   Arve Røys Stranden

Lars Ole Ørjasæter Referent


 tilbake