Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsberetning for Norske Akevitters Venner 2009

Her finner du årsberetningen for 2009 med vedlegg.

Årsberetning 2009

 

NORSKE AKEVITTERS VENNER

 

Presidentskapet:

 

Presidentskapet har hatt følgende sammensetning i 2009:

Mellbye, Anne-Lise – President
Bangsmoen, Hans Christian – Visepresident og Liniefører
Hage, Ingvar – Seremonimester
Olsen, Unn Karin – Skriver

Tronstad, Elisabeth – Forvalter
Grue, Per Harald – Prelat

Lie-Nilsen, Olav – Styremedlem


Haugum, Anders – varamedlem

Raunedokken, Kari – varamedlem

Skasheim, Gabriel Thrane – varamedlem

 

Heuch, Halvor er av presidentskapet utnevnt tilpresidentskapets rådgiver og historiker/smaker.

 

Harby, Sjur – redaktør av AquaVIT

Ørjasæter, Lars Ole – sekretariat

 

Presidentskapet har i 2009 konsentrert seg om en generell styrking av aktiviteten gjennom etablering av regioner, sekretariatsfunksjon, arbeid med nettsider og medlemsblad, samt generell medlemskontakt og økning i medlemstallet. Medlemsmålet på 5000 er nådd og 6000 er ikke langt unna. Antall regioner var ved årsskiftet 27. Det ligger allerede til rette for etablering av flere nye regioner. Målet for perioden 2009-2010 er å styrke organisasjonen gjennom flere regioner, samt øke medlemstallet samt konsolidere stillingen og bidra til at det er jevn og god aktivitet i regionene.

 

Møter i Presidentskapet:

 

I løpet av året har det vært avholdt fem møter i presidentskapet. Presidentskapet behandlet 57 saker.

«Strateginotat 2008-2010» har blitt jevnlig fulgt opp i perioden. Det videre nevnes at Norske Akevitters Venner sammen med Matmerk og Hoff Norske Potetindustrier søkte HM Kong Harald om tildeling av St. Olavs orden til Halvor Heuch. Norske Akevitters Venner tok også tak i tanken om beskyttelse av Norsk Akevitt, noe som ble tatt opp av Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i forbindelse med NAVs jubileumsfeiring.

Videre ble arbeidet med NAVs visebok fullført, og det ble innledet et samarbeid med Norges Gruppen.

 

Akevittinget:

 

NAVs høyeste organ, Akevittinget, arrangeres hvert annet år. Akevittinget ble arrangert 13. september 2008 på Hadeland. Nytt presidentskap for perioden 2008-2010 ble valgt.

 

Akevittrådet:

 

Representanter fra regionene danner sammen med Presidentskapet Akevittrådet, som etter bestemmelse i Presidentskapet samles minst en gang årlig, og ellers ved behov. Akevittinget kan erstatte Akevittrådet det året Akevittinget arrangeres. Akevittrådet var samlet i Wilh. Wilhelmsens lokaler 4. september 2009.

 

Sekretariat:

 

Lars Ole Ørjasæter har i meldingsåret stått for sekretariatsarbeidet i NAV.

 

Representasjon:

 

President, styremedlemmer og sekretær har bistått med råd om norsk mat- og drikkekultur, holdt foredrag og deltatt på en økende rekke arrangement.

 

TILDELINGER:

 

President Anne-Lise Mellbye mottok i 2009 Linie Price of Honor.

 

Arrangement:

 

NAV har stått for følgende arrangementer i 2009:

01.05.2009               Mat- og drikkeseminar, Fossheim Turisthotell, Lom

04.09.2009               Akevittråd, Wilh. Wilhelmsen, Lysaker

13.11.2009               Jubileumsseminar, Oslo Atrium, NAVs tiårsjubileum

                                 Jubileumsmiddag, Hotell Bristol, NAVs tiårsjubileum

 

Markering av NAVs tiårsjubileum:

 

NAVs tiårsjubileum ble markert med et større seminar i Oslo Atrium 13. november 2009. Programmet var svært variert og en fullsatt sal kunne lytte til en rekke foredragsholdere som Landbruks- og matminister Lars Peder Bræk, Torkjell Berulfsen, Ingebrigt Steen Jensen, Kjetil Vold, Halvor Heuch, Lars Sponheim, Louis Jakoby, Gunn Ovesen og leder i Norges Bondelag Nils Bjørke. Statsråd Lars Peder Brekk kunne informere om at en høring om beskyttelse av termen «Norsk akevitt» var forestående. Møterom og ost ble sponset av henholdsvis Tine BA og Ostecompagniet. Jubileumsmiddagen ble holdt på Hotel Bristol der 200 gjester deltok. Festkomiten besto av Per Harald Grue og Anne-Lise Mellbye med bistand fra sekretariatet. NAVs akevittvisebok ble lansert under jubileet.

Det har vært mange positive tilbakemeldinger på arrangementene. Også i regi av regionene har det vært avholdt en rekke ulike, spennende arrangementer rundt i landet med god oppslutning. NAV har kunnet glede seg over den store oppslutningen de nye regionene har fått i anledning etableringsarrangementene. Det er gjennomgående stort engasjement og stor interesse på regionalt nivå.

 

REGIONER:

 

NAV hadde ved utgangen av året 27 regioner. Fem regioner har kommet til i arbeidsåret. NAV er imponert og takknemlig for den store entusiasme og engasjement som regionene viser – noe som blant annet resulterer i mange spennende, lærerike og interessante arrangement rundt i landet. Flere besøker andre regioner enn egne og nytter anledningen til å bli kjent med både nye venner og andre kanter av landet. Mange setter pris på besøk utenfra.

Vi finner regionene i følgende områder:

 

Akershus:

* Asker & Bærum – 05.09.2006

* Eidsiva – 25.11.2006

* Follo («Det Follougske Akevittselskab») – 01.09.2005

* Østre Romerike («Glommabreddens Akevittlaug») – 04.07.2005

Aust-Agder:

* Aust-Agder («Møkkalasset») – 05.05.2006

Buskerud:

* Øvre Buskerud («Fjellvitt») – 20.09.2005

Hedmark:

* Hedmark – 25.04.2003

Hordaland:

* Bergenhus – 10.11.2003

Nord-Norge:

            * Brønnøy og omegn – 22.02.2008

            * Lofoten («Lofoten Øl & Aquavit») – 12.11.2007

* Nordkyn – 30.07.2005

* Nord-Troms og Vest-Finnmark – 17.10.2009

Oppland

* Oppland – 23.10.2002

Oslo

* Oslo Øst – 02.09.2009

Rogaland:

* Rogaland

Telemark:

* Telemark («Televitten») – 22.11.2007

Trøndelag:

* Bergstaden – 15.05.2003

* Frøya – 21.11.2009

* Namsen – 19.03.2009

            * Nord-Trøndelag – 25.05.2001

* Sør-Trøndelag: («Nidaros») – 17.09.2007

            * Ytre Namdal & Bindal («Folden») – 22.03.2007

Vestfold

* Vestfold – 27.11.2003

* Tunsberg – 15.01.2009

Østfold:

* Østfold – 14.04.2003

* Nedre Glomma – 09.10.2009

 

Frankrike

* Cote d’Azur – 15.10.2008

 

Det arbeides kontinuerlig med etablering av nye regioner, og flere nye regioner ventes etablert i løpet av 2010.

 

MEDLEMMER:

 

NAV har per 31.12.2009 5657 registrerte medlemmer.

NAVs medlemskort og pin blir sendt ut sammen med giro ved innmelding.

Kontingenten for perioden 2009-2010 ble besluttet satt til:

200 kroner per hovedmedlem

100 kroner per ledsager eller ektefelle (husstandsmedlem)

NAVs regionale avdelinger får årlig – etter å ha avlagt årsrapport og regnskap – tilbakeført 30 kroner per betalende hovedmedlem.

 

 

Medlemsblad:

 

Medlemsbladet AquaVIT kom i 2009 med fire utgaver, der de tre første utgavene var på 20 sider mens utgave 4 – jubileumsutgaven – var på 28 sider. Opplaget var gjennomsnittlig på 5100 trykte eksemplarer der 3960 gikk til hovedmedlemmer og 400 gikk til de autoriserte restaurantene og andre samarbeidspartnere. Restopplag sendes til nye medlemmer og benyttes i verveøyemed. Presidentskapet har lagt til rette for å ytterligere forbedre AquaVIT sammen med redaktør Sjur Harby. Stoffområdene skal favne bredt og dekker utover generelt medlemsstoff blant annet norsk mat- og drikkekultur, historikk og ulike gamle og nye akevitter. Medlemsbladet sendes også til alle Vinmonopolutsalg, og presidentskapet legger vekt på å utvikle medlemsblad og hjemmeside (www.norsk-akevitt.org) videre i året som kommer.

 

Redaksjonen har hatt følgende sammensetning i 2009:

Redaktør: Sjur Harby.

 

NETTSIDER:

 

Arbeidet med å forbedre nettsidene www.norsk-akevitt.org vil bli forsterket. Løpende informasjon fra regionene er en viktig del av dette. Nettstedet skal sørge for oppdatert informasjon til medlemmene, der blant annet arrangementer og nye produkter fra flere produsenter blir omtalt. Nettstedet skal også være et verktøy i verving av nye medlemmer samt være en generell profilering av Norske Akevitters Venner.

 

Salg:

 

Boken «Det gylne måltid» ble utgitt i 2006. Det ble da innledet kontakt med Bygdefolkets Studieforbund og Norges Bygdekvinnelag for å få til en egen studiesirkel rundt norsk mat- og drikkekultur. Tilbakemeldingene er at studieheftet er spennende og nyttig. De som har gjennomført studiesirkel føler at stoffet er både lærerikt og morsomt. Boken er også et viktig dokument for tillitsvalgte i organisasjonen.

            Festskriftet «Til Liniens pris» ble utgitt i forbindelse med 200-årsjubileet for Linie-akevitten. Forlaget Media Oslo AS var samarbeidspartner ved utgivelsen, og et forhåndssalg på nærmere 1700 bøker bidro til at prosjektet var fullfinansiert før utgivelsen av boka.

            Akevittviseboken ble utgitt i forbindelse med NAVs tiårsjubileum i november 2009. Høyt salgstall rett etter utgivelsen bidro til god finansiering av prosjektet. NAV retter en stor takk til visebokkomiteen ved Oskar Kvåle, Thomas Gram, Anne-Lise Mellbye og Ingvar Hage. Opplaget var på 3000 bøker.

            Det bør kommende år legges til rette for en videre markedsføring av NAVs produkter. Sekretariatet står i dag ansvarlig for salg av en rekke profileringsprodukter som slips, forklær, glass og bøker.

 

Økonomi:

 

Regnskapet per 31.12.2009 viser et underskudd på NOK 126.320.

Underskuddet var planlagt i forbindelse med jubileumsmarkeringen.

NAV hadde ved utgangen av meldingsåret en kapital på NOK 450.153 (576.487). Regnskapet revideres av PriceWaterhouseCoopers, Hamar.

 

Æresmedlemskap:

 

Det ble ikke utnevnt æresmedlemmer i 2009.

 

Tidligere æresmedlemmer er:

Wilhelm Wilhelmsen, 22. april 2008

Astri Riddervold, 13. april 2005

Gotmar Rustad, 4.juni 2004

Torkjell Berulfsen, 25. november 2002

Halvor Heuch, 15. september 2001

Hroar Dege, 16. mars 2000 (død 2004)

 

Regionene er oppfordret til å komme med forslag på æresmedlemmer.

 

AutorisASJON av Akevitt-restauranter per 31.12.2009:

 

Norske Akevitters Venner autoriserte Akevittloftet, Kabelvåg 20. februar 2009.

 

De tidligere autoriserte er:

Femte i Andre Bar, Bergen, 1. september 2008.

Bryggen Tracteursted, Bergen, 23. februar 2008

Restaurant Sult, Oslo, 27. mars 2008

Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy, 30. november 2007

Fossheim Turisthotell, Lom, 17. mars 2007

Bøkekroa, Larvik, 27. oktober 2006

Holmenkollen Restaurant, Oslo, 4. november 2005. Fratatt autorisasjon i 2009

City Bistro, Stavanger, 28.juli 2005

Bryne Kro & Hotell, Bryne, 15. april 2005

Hurtigruta M/S «Midnatsol», 13. januar 2005

Restaurant Gamle Raadhus, Oslo, 9. oktober 2003

Backlund Restaurant, Levanger, 31. januar 2003

Norsk Aquavit Bar No. 1, Trondheim, 6. januar 2003

Fyret Mat & Drikke, Oslo, 25. november 2002

Gamletorvet Spiseri, Gjøvik, 23. oktober 2002

 

Interessen for norsk mat og lokal identitet er voksende, både i dagligvaresammenheng og innen restauranter og reiseliv for øvrig. Mange hoteller og restauranter har i økende grad meldt sin interesse for autorisasjon. Presidentskapet arbeider derfor kontinuerlig med disse sakene. NAVs regioner er i denne sammenhengen en viktig samarbeidspartner. Presidentskapet følger opp de autoriserte spisestedene og vurderer fortløpende om kvaliteten holder mål i forhold til videre autorisasjon.

 

PRESSE:

 

NAV har i perioden arbeidet aktivt mot presse og media og har direkte og indirekte bidratt til en omfattende mediedekning om norsk mat-og drikkekultur. Det har vært oppslag i ukepresse og magasiner, og mange lokale og riksdekkende aviser. NAVs mål har vært å få inn stoff om mat og akevitt i forskjellig presse, og arbeidet har resultert i større og mindre oppslag. Mange regioner har også fulgt opp lokalt. Dette har gjort foreningen og dens formål godt synlig på en positiv måte i det norske mediebildet.

            Norske Akevitters Venner får en rekke henvendelser om deltakelse på arrangementer knyttet til mat og kulturaktiviteter. Presidentskapets medlemmer har deltatt på slike arrangementer, og en har også deltatt ved annen profilering av mat og akevitt i media.

 

PRESIDENTSKAPETS OPPSUMMERING:

 

Presidentskapet mener virksomheten i NAV er blitt vesentlig styrket i de seinere år med en betydelig økning i medlemstall og antall regioner. Denne positive utviklingen er videreført i jubileumsåret 2009. Utviklingen er et resultat av et langsiktig arbeid. Det viktigste grunnlaget for den positive utviklingen er at NAVs virksomhet appellerer bredt til de som er interessert i akevitt, mat- og matkultur og generelle kulturspørsmål.

            Presidentskapet mener det er viktig å videreføre denne brede profilen for foreningens virksomhet som grunnlaget for en videre vekst i medlemstall og antall regioner. Med det høye medlemstallet NAV har kommet opp i, blir det i tillegg en stadig viktigere oppgave for NAV sentralt å støtte opp om regionene og å gi disse et godt servicetilbud for den lokale virksomheten

            For en betydelig del av NAVs medlemmer er medlemsbladet AquaVIT og informasjon på hjemmesidene den viktigste medlemskontakten. Presidentskapet har i 2009 satt inn betydelig økte ressurser på disse områdene. Presidentskapet mener det er viktig å videreføre denne styrkingen ressursmessig og kvalitetsmessig i tida som kommer.

            Den faglige virksomheten for å styrke norsk matkultur og akevitt er en hovedoppgave for NAV. Denne oppgaven er viktig for våre medlemmer, men den er også en viktig samfunnsoppgave. NAV har i 2009 fått gjennomslag for å styrke den nasjonale og internasjonale beskyttelse av norsk akevitt. Dette arbeidet vil føres videre i årene som kommer.

            De akevittautoriserte restaurantene er en viktig del av NAVs virksomhet. Det er vårt mål at de akevittautoriserte restauranter etter hvert blir en viktig del av kvalitetsproduktet norsk matkultur og får en viktig plass i norsk reiselivsnæring. Gjennom samarbeidet med og støtten fra Norges Gruppen får NAV fra 2010 mulighet til å styrke virksomheten på dette området vesentlig.

            Grunnlaget for NAVs virksomhet er medlemmenes interesse for og glede over norsk mat og akevitt. Medlemsinteressen skal kombineres med vår viktige samfunns- og kulturrolle. I ti år har vi maktet å styrke og videreutvikle virksomheten i NAV med uendret kontingent. En begrenset økning av kontingenten vil snart være nødvendig for å føre virksomheten videre.

 

 

 

 

 

Oslo, 31.12.2009

 

 

Anne-Lise Mellbye                                                    Hans Christian Bangsmoen

 

 

Per Harald Grue                     Ingvar Hage               Unn Karin Olsen

 

 

Elisabeth Tronstad                             Olav Lie-Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG TIL ÅRSBERETNING

 

Medlemmer i regionene per 31.12.09*:

 

Akershus

Asker & Bærum: President Terje Hansen, 67 53 17 80 – 286 (264)

Eidsiva: President Kjell Tømmerås, 481 34 959 – 259 (216)

Follo: President Arne Rød, 909 26 280 – 317 (318)

Nedre Romerike: President Torild Tjærnås Hoel, 990 30 910 – 577 (357)

Aust-Agder:

Aust-Agder: President Inger Røisland, 37 16 32 88 – 124 (150)

Buskerud:

Øvre Buskerud: President: Ole Enerstvedt, 404 91 577 – 170 (170)

Hedmark:

Hedmark: President: Fridthjof Platou, 415 00 106 – 406 (328)

Hordaland:

Bergenhus: President: Julie Ann Kleppe, 971 27 528 – 158 (153)

Nord-Norge:

Brønnøy og omegn: President Berit Rødhyll, 900 54 424 – 143 (55)

Lofoten: President Thorvardur Gunnlaugsson, 911 64 576 – 56 (57)

Nordkyn: President: Svein Tønnessen, 482 33 916 – 31 (55)

Nord-Troms og Vest-Finnmark: Harald Kaasen jr. 40 (0)

Oppland:

Oppland: President: Kirsten Gustad, 908 81 375 – 684 (685)

Oslo:

Oslo Øst: President Kjersti Aslaksrud, 404 60 216 – 412 (0)

Rogaland:

Rogaland: President: Gabriel Thrane Skasheim, 922 14 322 – 187 (198)

Telemark:

Telemark: President Bodil Nordjore, 970 72 590 – 75 (80)

Trøndelag:

Bergstaden: President: Ellen Utne, 922 46 731 – 22 (24)

Frøya: President Rolf Aas, 915 34 109. – 94 (0)

Namsen: President Kjell Andersen, 930 92 022 – 64 (0)

Nord-Trøndelag: President: Jon A. Rostad, 920 65 648 – 175 (163)

Sør-Trøndelag: President Gunnar Hoff Lysholm, 72 48 30 02 – 233 (184)

Ytre Namdal og Bindal: President: Joar Grøtting, 918 69 590 – 60 (75)

Vestfold:

Vestfold: President: Rolf Kruge Huseby, 950 84 223 – 217 (212)

Tunsberg: President Jon Eivind Carlsen, 913 48 394 – 232 (0)

Østfold:

Østfold: President: Petter Hole, 993 02 564 – 51 (171)

Nedre Glomma: President Rune Sten Solberg – 185 (0)

Frankrike:

Cote d’Azur: President Ingar Ths. Andresen, 958 87 999 – 61 (46)

 

De regionale presidentskapene er presentert på NAVs nettsider.

 

  • Når det opprettes nye regioner innen hele eller deler av en eksisterende region, vil medlemstall endres mer enn normal tilgang/avgang. Registrert president i regionene er per 31.12.2009. Tallet i parantes er tilsvarende tall fra 2008.


 tilbake