Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Regnskap 2008

NAVs regnskap 2008

Noter til regnskapet for 2008

Note 1, Regnskapsprinsipper

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor.

Fordringer
Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Note 2, Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m.
Foreningen har ingen ansatte. Godtgjørelse til foreningens president utgjør i 2008 kr. 138.375,-
Det er ikke utbetalt godtgjørelser til foreningens styre.

Kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva. utgjør for 2008 kr 17.500,-

Note 3, Egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.                                          472 327
Overført annen egenkapital av årets resultat   104 145
Egenkapital pr. 31.12.                                          576 472


 tilbake