Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsberetning 2007

NAVs årsberetning 2007

Årsberetning 2007

NORSKE AKEVITTERS VENNER

Presidentskapet:
Presidentskapet har hatt følgende sammensetning i 2007:
Mellbye, Anne-Lise – President
Bangsmoen, Hans Christian – Visepresident og Liniefører
Hage, Ingvar – Seremonimester
Olsen, Unn Karin – Skriver
Wilson, Bengt – Forvalter
Grue, Per Harald – Prelat
Lie-Nilsen, Olav – Styremedlem

Haugum, Anders – varamedlem
Raunedokken, Kari – varamedlem
Norland, Knut – varamedlem

Heuch, Halvor er av presidentskapet utnevnt til presidentskapets rådgiver og historiker/smaker.
--------------------------------------------------------
Ørjasæter, Lars Ole – sekretariat
Tømt, Wenche – redaktør av AquaVIT

Presidentskapet har i 2007 konsentrert seg om å styrke aktiviteten gjennom etablering av regionforeninger, styrking av sekretariatsfunksjonen, generell medlemskontakt og økning i medlemstallet. Det har blitt en jevn økning i medlemstallet og antall regionale foreninger er ved årsskiftet 20. Målet for perioden 2007-2008 om å nå 5000 medlemmer, ble passert 13. desember 2007.

Møter i Presidentskapet:
I løpet av året har det vært avholdt fire styremøter og presidentskapet har behandlet 47 saker.
Strategidokumentet «Strateginotat 2007-2008» som ble vedtatt i mai 2006, har blitt jevnlig fulgt opp i perioden. Samlet sett ligger det nå godt til rette for en kvalitativ og kvantitativ styrking av aktivitetene i 2008 med utgangspunkt i NAVs formålsparagraf; «NAV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme».

Akevittinget:
NAVs høyeste organ, Akevittinget, arrangeres hvert annet år. Akevittinget ble arrangert første gang 27.05.2006 på Hamar. Nytt presidentskap for perioden ble valgt.

Sekretariat:
Lars Ole Ørjasæter har i meldingsåret stått for sekretariatsarbeidet i NAV.

Representasjon:
President, styremedlemmer og sekretær har bistått med råd om norsk mat- og drikkekultur, holdt foredrag og deltatt på en økende rekke arrangement.

Arrangement:
NAV har stått for følgende arrangement i 2007:
20.02.2007 Ekskursjon til Arcus
16.03.2007 Mat- og drikkeseminar, Fossheim Turisthotell, Lom
11.08.2007 Markering av 200-årsjubileet for Linie-akevitten i Erkebispgården, Trondheim 02.11.2007 Rakefiskweekend i Valdres/Stand (Rakahusk) på Rakefiskfestivalen

Det ble også arbeidet med en fellestur til Grüne Woche i Berlin sammen med Det Follougske Akevittselskab. Turen gikk i januar 2008. Det har også vært arbeidet med å sette Christopher Blix Hammers gravsted og gården Melbostad på Hadeland på dagsordenen. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på arrangementene. I regi av regionforeningene har det vært avholdt en rekke ulike, spennende arrangementer rundt i landet med god oppslutning. NAV har kunnet glede seg over den store oppslutningen de nye regionforeningene har fått i anledning etableringsarrangementene. Det er gjennomgående stort engasjement og stor interesse på regionalt nivå.

Regionforeninger:
NAV hadde ved utgangen av året 20 regionforeninger. Presidentskapet er takknemlig for den store entusiasmen og engasjementet som mange regionforeninger viser – noe som blant annet resulterer i spennende, lærerike og interessante arrangementer. Vi finner regionforeningene i følgende områder:
Akershus:
* Asker & Bærum
* Eidsiva; Eidsvold og nærområdet
* Follo («Det Follougske Akevittselskab»)
* Østre Romerike («Glommabreddens Akevittlaug»)
Aust-Agder:
* Aust-Agder («Møkkalasset»)
Buskerud:
* Eiker
* Øvre Buskerud («Fjellvitt»)
Hedmark:
* Hedmark
Hordaland:
* Hordaland og Gulen
Nord-Norge:
* Lofoten («Lofoten Øl & Aquavit», ble etablert 12.11.2007))
* Nordkyn
Oppland:
* Oppland
Rogaland:
* Rogaland
* Stavanger
Røros:
* Bergstaden
Trøndelag:
* Sør-Trøndelag: Nidaros (etablert 17.09.2007) 
*  Nord-Trøndelag
* Ytre Namdal & Bindal («Folden»)
Vestfold:
* Vestfold
Telemark:
* Telemark («Televitten», utsk. fra tidl. NAV Vestfold/Telemark, etablert 22.11.2007)
Østfold:
* Østfold

Det arbeides kontinuerlig med etablering av nye regionforeninger. Målet er å konstituere slike blant annet i Oslo, Tromsø, Ålesund, og Valdres med flere. En egen regionforening i Frankrike er også under etablering, og det arbeides også med en egen forening i Spania. Det forventes at flere nye regionforeninger vil være etablert i løpet av 2008.

Medlemmer:
Medlemmer per 31.12.07: NAV Akershus, Asker & Bærum: President Terje Hansen, 67 53 17 80 – 263 (226) NAV Akershus, Eidsiva: President Kjell Tømmerås, 481 34 959 – 221 (110) NAV Akershus, Follo: President Arne Rød, 909 26 280 – 327 (332) NAV Akershus, Østre Romerike: President Torild Tjærnås Hoel, 990 30 910 – 604 (496) NAV Aust-Agder: President Inger Røisland, 37 16 32 88 – 173 (152) NAV Bergstaden: President: Ellen Utne, 922 46 731 – 20 (31) NAV Buskerud, Eiker: President: Atle Sivert Tærum, 915 18 083 – 161 (104) NAV Buskerud, Øvre Buskerud: President: Inger Marie S. Glesne, 950 77 770 – 197 (176) NAV Finnmark, Nordkyn: President: Svein Tønnessen, 482 33 916 – 70 (54) NAV Hedmark: Kontakt: Brit Skurdal Braastad, 930 66 582 – 360 (319) NAV Hordaland og Gulen: President: Torill Sandnes Oset, 951 33 179 – 179 (116) NAV Nordland, Lofoten: President Thorvardur Gunnlaugsson, 911 64 576 – 61 (-) NAV Nord-Trøndelag: President: Jon A. Rostad, 920 65 648 – 180 (296) NAV Oppland: President: Kirsten Gustad, 908 81 375 – 759 (717) NAV Rogaland: President: Gabriel Thrane Skasheim, 922 14 322 – 381 (206) NAV Sør-Trøndelag: President Gunnar Hoff Lysholm, 72 48 30 02 – 198 (-) NAV Telemark: President Bodil Nordjore, 970 72 590 – 72 (-) NAV Vestfold: President: Rolf Kruge Huseby, 950 84 223 – 315 (366) NAV Ytre Namdal og Bindal: President: Joar Grøtting, 918 69 590 – 100 (-) NAV Østfold: President: Petter Hole, 993 02 564 – 179 (158)

NAV har per 31.12.2007 5055 registrerte medlemmer. NAVs medlemskort er sendt ut til alle medlemmer. Medlemskort og pin blir sendt ut sammen med giro ved innmelding. Kontingenten for perioden 2006-2007 ble besluttet satt til:
* 200 kroner per hovedmedlem
* 100 kroner per ledsager eller ektefelle (husstandsmedlem)
NAVs regionale avdelinger får årlig – etter å ha avlagt årsrapport og regnskap – tilbakeført 30 kroner per betalende hovedmedlem.

Medlemsblad:
Medlemsbladet AquaVIT kom i 2007 med fire utgaver, hver på 16 sider. Opplaget var gjennomsnittlig på 4800 trykte eksemplarer der 3350 gitt til hovedmedlemmer og 370 gikk til de autoriserte restaurantene og andre samarbeidspartnere. Restopplag sendes til nye medlemmer og benyttes i verveøyemed. NAV har kontinuerlig arbeidet med å forbedre AquaVIT, i nært samarbeid med redaktøren. Det er likevel etablert et klart skille mellom presidentskapet og redaktørens redaksjonelle ansvar. Stoffområdene dekker blant annet norsk mat- og drikkekultur, historikk og ulike gamle og nye fatlagrede akevitter. Medlemsbladet sendes også til alle Vinmonopolutsalg, og presidentskapet legger vekt på å utvikle medlemsblad og hjemmeside (www.norsk-akevitt.org) videre i året som kommer.

Wenche Tømt var redaktør i 2007, men meldte på slutten av året at hun ønsket avløsning. Ny redaktør fra og med 2008 er Sjur Harby. Våren 2008 mottok Norske Akevitters Vennes det triste budskapet om at Wenche Tømt hadde gått bort.

Nettsider:
Arbeidet med å forbedre nettsidene www.norsk-akevitt.org vil bli forsterket. Løpende informasjon fra regionene er en viktig del av dette. Nettstedet skal sørge for oppdatert informasjon til medlemmene, der blant annet arrangementer og nye produkter fra flere produsenter blir omtalt. Nettstedet skal også være et verktøy i verving av nye medlemmer.

Salg:
Boken «Det gylne måltid» ble utgitt i 2006. Det ble da innledet kontakt med Bygdefolkets Studieforbund og Norges Bygdekvinnelag for å få til en egen studiesirkel rundt norsk mat- og drikkekultur. Tilbakemeldingene er at studieheftet er spennende og nyttig. De som har gjennomført studiesirkel føler at stoffet er både lærerikt og morsomt. Boken er også et viktig dokument for tillitsvalgte i organisasjonen. Festskiftet «Til Liniens pris» ble utgitt i forbindelse med 200-årsjubileet for Linie-akevitten. Forlaget Media Oslo AS var samarbeidspartner ved utgivelsen, og et forhåndssalg på nærmere 1700 bøker bidro til at prosjektet var fullfinansiert før utgivelsen av boka. Det bør kommende år legges til rette for en videre markedsføring av bøkene. Sekretariatet står i dag ansvarlig for salg av en rekke profileringsprodukter som slips, forklær, glass og bøker.

Økonomi:
Regnskapet per 31.12.2007 viser et overskudd på NOK 54.442. NAV hadde ved utgangen av meldingsåret en netto kapital på NOK 439.547 (510.989) fordelt på en driftskonto og en høyrentekonto der sistnevnte er på vel NOK 410.000. I tillegg kommer varelager på NOK 102.754 (137.733). Regnskapet revideres av PriceWaterhouseCoopers, Hamar.

Æresmedlemskap:
Wilhelm Wilhelmsen ble utnevnt æresmedlem i 2007, men av praktiske årsaker blir æresmedlemskapet utdelt i 2008.

Tidligere æresmedlemmer er:
Astri Riddervold, 13. april 2005
Gotmar Rustad, 4.juni 2004
Torkjell Berulfsen, 25. november 2002
Halvor Heuch, 15. september 2001
Hroar Dege, 16. mars 2000 (død 2004)

Regionforeningene er oppfordret til å komme med forslag på æresmedlemmer.

Autorisasjon av Akevitt-restauranter:
Norske Akevitters Venner autoriserte Fossheim Turisthotell, Lom, 17. 03.2007, og Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy, 30.11.2007.

De tidligere autoriserte er:
Bøkekroa, Larvik, 27. oktober 2006
Holmenkollen Restaurant, Oslo, 4.november 2005
City Bistro, Stavanger, 28.juli 2005
Bryne Kro & Hotell, Bryne, 15. april 2005
Hurtigruta MS «Midnatsol», 13. januar 2005
Restaurant Gamle Raadhus, Oslo, 9. oktober 2003
Backlund Restaurant, Levanger, 31. januar 2003
Norsk Aquavit Bar No. 1, Trondheim, 6. januar 2003
Fyret Mat & Drikke, Oslo, 25. november 2002
Gamletorvet Spiseri, Gjøvik, 23. oktober 2002

Interessen for norsk mat og lokal identitet er voksende, både i kjedesammenheng og innen restauranter og reiseliv for øvrig. Mange hoteller og restauranter har i økende grad meldt sin interesse for akevittautorisasjon. Presidentskapet arbeider derfor kontinuerlig med disse sakene. NAVs regionforeninger er i denne sammenhengen en viktig samarbeidspartner.

Presse:
NAV har i perioden arbeidet aktivt mot presse og media og har direkte og indirekte bidratt til en omfattende mediedekning om norsk mat-og drikkekultur. Det har vært oppslag i ukepresse og magasiner, og mange lokale og riksdekkende aviser. NAVs mål har vært å få inn stoff om mat og akevitt i forskjellig presse, og arbeidet har resultert i større og mindre oppslag. Mange regionforeninger har også fulgt opp lokalt. Dette har gjort foreningen og dens formål godt synlig på en positiv måte i det norske mediebildet.

Oslo, 31.12.2007

Anne-Lise Mellbye
Hans Christian Bangsmoen
Per Harald Grue
Ingvar Hage
Unn Karin Olsen
Bengt Wilson
Olav Lie-Nielsen


 tilbake