Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Retningslinjer og normalvedtekter for regioner i NAV

Her finner du informasjon rundt driften av regionene i Norske Akevitters Venner (NAV). NAV er landsdekkende og har en eller flere aktive regioner i de fleste av landets fylker. En regionen dekker et geografisk område som kan omfatte en eller flere kommuner - eller deler av disse basert på lokale ønsker. Driften av regionene er basert på lokalt initiativ med støtte fra NAVs presidentskap og sekretariat. NAV har ikke lokallag - og ved etablering av en region er kravet til medlemstall 50. Ta kontakt via post@norsk-akevitt.org om det er noe du lurer på.

Retningslinjer for organisering av regioner i NAV

1. Formålet med organisering av regioner innen NAV er å styrke aktiviteten overfor medlemmene i NAV, gjennom aktiviteter og tilbud nær det enkelte medlem – ref. NAVs statutter § 5 og NAVs strategi fram til 2020.

2. Regioner i NAV organiseres rundt lokale drivkrefter, innen naturlige geografiske områder. NAV-medlemmer innen det aktuelle området blir å betrakte som medlemmer i regionen. Som en hovedregel bør en region omfatte minst 50 medlemmer.

3. Regioner i NAV organiseres etter normalvedtekter for slike regioner. Regionen er tilknyttet og underordnet NAV. Vedtektene skal godkjennes av Presidentskapet i NAV.

4. Interimstyre for regionen oppnevnes etter samråd med NAVs sekretariat og Presidentskap. Det forutsettes at stiftelsesmøte avholdes så snart det er praktisk mulig der regionen formelt stiftes, presidentskap velges og regionen registreres i Brønnøysundregistrene. Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars.

5. Med basis i signert årsmelding og signert og revidert regnskap samt signert årsmøteprotokoll, kan regionen få utbetalt merverdikompensasjon gjennom søknad fremmet av NAV sentralt. Signert årsmelding og signert og revidert regnskap sammen med signert årsmøteprotokoll, sendes til presidentskapet i NAV innen en tidsfrist som fastsettes av presidentskapet. Videre kan regionen med basis i signert årsmelding og revidert og signert  regnskap sammen med signert årsmøteprotokoll, få tilført et beløp fra NAV sentralt for dekning av løpende kostnader til virksomheten. Summen av merverdikompensasjon og støtte fra NAV sentralt vil ikke overstige et beløp per medlem som fastsettes av presidentskapet i NAV. Antall betalende medlemmer per 30.09. legges til grunn for beregningene og utbetaling skjer innen utløpet av desember. Regionens presidentskap skal ha tilgang til oversikter over medlemmene i sin region.

6. Det forutsettes også at det skal være en løpende og organisert kontakt gjennom året mellom regionens styre og NAVs Presidentskap/sekretariat.

Vedtatt i styremøte 19.02.2003, justert i styremøte 02.02.2004 samt 22.08.2016.


Normalvedtekter for regioner i NAV
Bygget på statutter for Norske Akevitters Venner
Vedtatt av styret i NAV 05.01. 2017 etter fullmakt fra Akevittinget 24.09. 2016

Artikkel 1. Regionen
Regionens navn er Norske Akevitters Venner, region ................... Regionen fremstår som en venneforening tilknyttet og underordnet Norske Akevitters Venner (NAV), med intensjon om en regional samling av medlemmer i NAV. Artikkel

2. Formål
NAV, region................ skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. NAV, region.................. ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 3. Medlemmene
Som medlemmer i NAV antas kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens vedtekter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske, unike nasjonalbrennevin.

Artikkel 4. Aktiviteter
NAV, region .................... vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

Artikkel 5. Årsmøte
Hvert år innen medio mars innkalles samtlige medlemmer i regionen til årsmøte. Årsmøtet skal behandle og godkjenne presidentskapets beretning om virksomheten i perioden samt revidert og signert årsregnskap. Videre skal årsmøtet velge president og presidentskap, valgkomité og revisor, representanter med vararepresentanter i nummerorden til Akevittinget samt behandle presidentskapets planer for kommende periode. Årsmøtet er NAV, region ……… høyeste organ og foretar sine valg og avgjørelser ved alminnelig flertall.

Artikkel 6. Presidentskapet (Styret)
NAV, region ................ ledes av et presidentskap (styre) på ............. personer. Presidenten velges separat av årsmøtet for ett år, mens det øvrige presidentskapet velges for to år. Presidentskapet konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Det avlegges revidert og signert årsregnskap og kort, signert årsrapport samt signert årsmøtereferat til NAV.

Artikkel 7. Revisor
Revisor velges av årsmøtet for to år. Revisoren skal revidere og signere årsregnskapet før dette fremlegges på årsmøtet og deretter sendes til NAV.

Artikkel 8. Valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité på tre medlemmer for tre år, der ikke alle skal være på valg samtidig. Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen fremmer forslag til presidentskap og revisor, mens presidentskapet og/eller valgkomiteen foreslår medlemmer til valgkomitéen.

Artikkel 9. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig presidentskap etter begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer.

Artikkel 10. Endring av vedtektene
Vedtektene vedtas på stiftelsesmøtet. Regionens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor det kreves ¾ flertall på årsmøtet.

Artikkel 11. Opphør
For det tilfelle at denne stolte regionforening skulle opphøre, vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i regionens formålsartikkels ånd!


 tilbake