Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsberetning 2006

NAVs årsberetning for 2006.

Årsberetning 2006

 

NORSKE AKEVITTERS VENNER

 

Presidentskapet:

Presidentskapet har hatt følgende sammensetning i 2006:

Mellbye, Anne-Lise – President
Bangsmoen, Hans Christian – Visepresident og Liniefører
Hage, Ingvar – Seremonimester
Olsen, Unn Karin – Skriver
Wilson, Bengt – Forvalter
Grue, Per Harald – Prelat

Lie-Nilsen, Olav – Styremedlem


Haugum, Anders – varamedlem

Raunedokken, Kari – varamedlem

Norland, Knut – varamedlem

 

Heuch, Halvorer av presidentskapet utnevnt til
presidentskapets rådgiver og historiker/smaker.

--------------------------------------------------------

Ørjasæter, Lars Ole – sekretariat

Tømt, Wenche – redaktør av AquaVIT

 

Presidentskapet har i 2006 konsentrert seg om en generell styrking av aktiviteten

gjennom etablering av regionforeninger, styrking av sekretariatsfunksjonen, generell medlemskontakt og økning i medlemstallet.

Det har blitt en jevn økning i medlemstallet og antall regionale foreninger er ved årsskiftet 16. Målet er 5000 medlemmer for perioden 2007-2008.

 

Møter i Presidentskapet:

I løpet av året har det vært avholdt fire styremøter og presidentskapet har behandlet 57 saker.

Strategidokumentet «Starteginotat 2007-2008» ble vedtatt i mai 2006. Presidentskapet har i meldingsåret tatt fram dokumentet ved flere anledninger og brukt dette som rettesnor i arbeidet. Samlet sett ligger det nå godt til rette for en kvalitativ og kvantitativ styrking av aktivitetene i 2007.

 

Akevittinget:

NAVs høyeste organ, Akevittinget, ble arrangert for første gang i 2006

der blant annet nytt presidentskap ble valgt.

 

Sekretariat:

Lars Ole Ørjasæterhar i meldingsåret stått for sekretariatsarbeidet i NAV.

 

Representasjon:

President, styremedlemmer og sekretær har deltatt på en økende rekke arrangement og holdt foredrag i ulike sammenhenger om NAV, norske akevitter og norsk mat- og drikkekultur.

 

 Arrangement:

NAV har stått for følgende arrangement i 2006:

      27.05.06            Akevitting på Hamar, Hedmarksmuseet
                                og Glasskatedralen

                                 Skibladner Cruise

      09.09.06             Båttur og festarrangement på Oscarsborg,
et samarbeidsprosjekt med NAV, Follo

03.-05.11.06             Rakefiskweekend i Valdres/Stand (Rakahusk)
                                 på Rakefiskfestivalen

 

Det har vært mange positive tilbakemeldinger på arrangementene.

NAV tar i 2007sikte på i samarbeid med regionforeningene rundt i landet å markere 200 års jubileet for Linieakevitten. I regi av regionforeningene har det vært avholdt en rekke ulike arrangement rundt i landet med god oppslutning. NAV har kunnet glede seg over den store oppslutningen de nye regionforeningene har fått i anledning etableringsarrangementene.

 

Det er gjennomgående stort engasjement og stor interesse på regionalt nivå.

 

REGIONFORENINGER:

NAV hadde ved utgangen av året 16 regionforeninger.

Vi finner dem i følgende områder:

 

* Asker & Bærum

* Eidsiva; Eidsvold og nærområdet

* Follo

* Østre Romerike

* Aust-Agder

* Eiker

* Øvre Buskerud

* Hedmark

* Hordaland/Gulen

* Nord-Norge: Nordkyn

* Oppland

* Rogaland

* Røros: Bergstaden

* Trøndelag

* Vestfold/Telemark

* Østfold

 

Det arbeides kontinuerlig med etablering av nye regionforeninger. Målet er å stifte en rekke regionforeninger blant annet i Tromsø, Ålesund, Lofoten, Bergen, Stavanger,Valdres,Trondheim,Ytre Namdal og Vikna med flere.

Det forventes at flere nye regionforeninger vil være etablert i løpet av 2007.

 

MEDLEMMER:

Medlemmer per 31.12.06:

NAV Akershus, Asker & Bærum: President Terje Hansen, 67 53 17 80 – 226

NAV Akershus, Eidsiva: President Kjell Tømmerås, 481 34 959 – 110

NAV Akershus, Follo: President Arne Rød, 909 26 280 – 332

NAV Akershus, Østre Romerike: President Torild Tjærnås Hoel, 990 30 910 – 496

NAV Aust-Agder: President Inger Røisland, 37 16 32 88 – 152

NAV Bergstaden: President: Ellen Utne, 922 46 731 – 31

NAV Buskerud, Eiker: President: Atle Sivert Tærum, 915 18 083 – 104

NAV Buskerud, Øvre Buskerud: President: Inger Marie S. Glesne, 950 77 770 – 176

NAV Finnmark, Nordkyn: President: Svein Tønnessen, 482 33 916 – 54

NAV Hedmark: Kontakt: Steinar Bjerkestrand, 908 90 422 – 319

NAV Hordaland og Gulen: President: Torill Sandnes Oset, 951 33 179 – 116

NAV Oppland: President: Kirsten Gustad, 908 81 375 – 717

NAV Rogaland: President: Gabriel Thrane Skasheim, 922 14 322 – 206

NAV Trøndelag: President: Jon A. Rostad, 920 65 648 – 296

NAV Vestfold/Telemark: President: Rolf Kruge Huseby, 950 84 223 – 366

NAV Østfold: President: Petter Hole, 993 02 564 – 158

 

NAV har per 31.12.2006 4416 registrerte medlemmer.

NAVs medlemskort er sendt ut til alle medlemmer.

Medlemskort og pin blir sendt ut sammen med giro ved innmelding.

Kontingenten for 2006 ble besluttet satt til:

200 kroner per hovedmedlem

100 kroner per ledsager eller ektefelle (husstandsmedlem)

NAVs regionale avdelinger får årlig – etter å ha avlagt årsrapport og regnskap – tilbakeført 30 kroner per betalende hovedmedlem. Oppgjøret skjer per 1. juni.

 

Medlemsblad:

Medlemsbladet AquaVIT kom i 2006 med fire utgaver, hver på 16 sider. NAV arbeider kontinuerlig med å forbedre AquaVIT sammen med redaktør Wenche Tømt. Medlemsbladet sendes også til alle Vinmonopolutsalg, og presidentskapet legger vekt på å utvikle medlemsblad og hjemmeside (www.norsk-akevitt.org) videre i året som kommer.

 

Redaksjonen har hatt følgende sammensetning i 2006:

Redaktør: Wenche Tømt.

Redaksjonskomitè:Halvor Heuch,Bengt Wilson, Unn Karin Olsen. Det har ikke vært avholdt ordinære møter i redaksjonskomiteen, men det har vært kommunisert per e-post og telefon samt at det har vært et nært samarbeid med presidentskapet.

 

NETTSIDER:

I meldingsåret har NAV oppdatert og forbedret www.norsk-akevitt.org,

Nettstedet skal sørge for en oppdatert informasjon til medlemmene

og bidra til generering av nye medlemmer.

 

Salg:

Heftet «Det gylne måltid» ble ferdigstilt rundt nyttår siste år. Det ble da innledet kontakt med Bygdefolkets Studieforbund og Norges Bygdekvinnelag for å få til en egen studiesirkel rundt norsk mat- og drikkekultur. Det bør kommende år legges til rette for en videre markedsføring av boken og studietilbudet da med referanse til grupper som nå har gjennomgått studiearbeidet. Sekretariatet står i dag ansvarlig for salg av en rekke profileringsprodukter som slips, forklær og bøker.

 

Økonomi:

Regnskapet per 31.12.2006 viser et overskudd på NOK 58.998. Jf. styrets vedtak er kontingent innkommet i perioden 01.10.-31.12.06 som gjelder 2007 ført i balansen med NOK 60.730.

NAV hadde ved utgangen av meldingsåret en netto kapital på NOK 510.989 (521.193) fordelt på en driftskonto og en høyrentekonto der sistnevnte er på vel NOK 400.000.

Regnskapet revideres av revisor Lars Opsahl, PriceWaterhouseCoopers, Hamar.

 

Æresmedlemskap:

Det ble ikke utnevnt æresmedlemmer i 2006.

Tidligere æresmedlemmer er:

Astri Riddervold, 13. april 2005

Gotmar Rustad, 4.juni 2004

Torkjell Berulfsen, 25. november 2002

Halvor Heuch, 15. september 2001

Hroar Dege, 16. mars 2000 (død 2004)

 

Autorisering av Akevitt-restauranter:

Norske Akevitters Venner autoriserte Bøkekroa i Larvik 27. oktober 2006.

Interessen for geoturisme og autorisering er voksende, og flere restauranter har nå meldt sin interesse. Presidentskapet arbeider derfor kontinuerlig med disse sakene. NAVs regionforeninger er i denne sammenheng oppfordret til å komme med innspill.

Restaurantene følges opp.

 

De tidligere autoriserte er:

Holmenkollen Restaurant, Oslo, 4.november 2005.

City Bistro, Stavanger, 28.juli 2005

Bryne Kro & Hotell, Bryne, 15. april 2005

Hurtigruta MS «Midnatsol», 13. januar 2005

Restaurant Gamle Raadhus, Oslo, 9. oktober 2003

Backlund Restaurant, Levanger, 31. januar 2003

Norsk Aquavit Bar No. 1, Trondheim, 6. januar 2003

Fyret Mat & Drikke, Oslo, 25. november 2002

Gamletorvet Spiseri, Gjøvik, 23. oktober 2002

 

PRESSE:

NAV har i perioden arbeidet aktivt mot presse og media og har direkte og indirekte bidratt til en omfattende mediedekning om norsk mat-og drikkekultur. Det har vært oppslag i ukepresse og magasiner, og mange lokale og riksdekkende aviser, og representanter fra NAVs Presidentskap var blant annet VGs akevittpanel i desember 2006. NAVs mål har vært å få inn stoff om mat og akevitt, og arbeidet har resultert i større og mindre oppslag. Flere regionforeninger har også fulgt opp lokalt. Dette har gjort foreningen og dens formål godt synlig på en positiv måte i det norske mediebildet.

 

Oslo, 31.12.2006

 

 

Anne-Lise Mellbye                                                    Hans Christian Bangsmoen

 

 

Per Harald Grue                     Ingvar Hage               Unn Karin Olsen

 

 

Bengt Wilson                         Olav Lie-Nielsen

  tilbake