Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Regnskap 2006

NAVs regnskap for 2006

Noter til regnskapet for 2006

Note 1, Regnskapsprinsipper
Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor.

Fordringer
Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Inntekter
Inntektsføring gjøres etter kontantprinsippet.

Note 2, Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m.
Foreningen har ingen ansatte. Timebasert godtgjørelse til foreningens president utgjør i 2006 kr. 131.250. Det er ikke utbetalt godtgjørelser til foreningens styre.
Kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva. utgjør for 2006 kr 10.625

Note 3, Egenkapital
                                                                           Opptj. egenkap.
Egenkapital per 01.01.                                                348 519
Overført annen egenkapital av årets resultat            69 366
Egenkapital per 31.12.                                                417 885


 tilbake